Język:

Regulamin wyjazdów


Warunki uczestnictwa w imprezach jednodniowych organizowanych przez Stowarzyszenie
Turystyki Pieszej „Wędrowiec”

 

1. Zawarcie „Umowy” następuje w chwili wpłaty całej kwoty gotówką lub przelewem na konto STP „Wędrowiec”.
2. Rezerwacja telefoniczna nie stanowi zawarcia umowy i w przypadku nie zaksięgowania wpłaty/przelewu może być równoznaczna z wykreśleniem z listy uczestników.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w każdym czasie w przypadku zaistnienia okoliczności rozumianych jako siła wyższa (m. in. decyzje władz państwowych i innych instytucji, klęska żywiołowa, wojna, strajki). Powodem odwołania imprezy może być również brak wymaganego minimum uczestników.
4. Sprawny przebieg imprezy zapewnia stosowanie się do zaleceń przewodnika/pilota STP „Wędrowiec” oraz przestrzeganie punktualności. Podczas imprez informujemy przewodnika/pilota o zamiarze oddalenia się od grupy.
5. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot równoważności świadczeń, których nie wykorzystał w trakcie trwania imprezy z przyczyn leżących po jego stronie (m. in. spóźnienie się na miejsce rozpoczęcia imprezy lub zwiedzanego obiektu, przerwanie podróży, skrócenie pobytu).
6. W czasie trwania imprezy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów i przepisów celno- wizowych dewizowych i innych obowiązujących w RP, kraju docelowym, miejscach pobytu, zwiedzanych obiektach, autokarze oraz ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy lub z winy osób niepełnoletnich zgłoszonych przez niego i biorących udział w imprezie.
7. Miejsca w autokarze nie są przydzielane wg kolejności zgłoszeń. Uczestnik zajmujący miejsce na pierwszym przystanku może zarezerwować jedno miejsce dla współpasażera wsiadającego na kolejnym przystanku. Dwa pierwsze rzędy foteli są do dyspozycji obecnych na imprezie członków zarządu.
8. Uczestnik zawierając umowę oświadcza, ze stan jego zdrowia oraz wszystkich osób również niepełnoletnich zawartych w umowie w pełni umożliwia udział w imprezie.
9. Uczestnik może zrezygnować z udziału w imprezie. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień wpływu informacji do organizatora. Przy rezygnacji powyżej 7 dni przed imprezą organizator zwraca 100% wpłaconej kwoty. Przy rezygnacji poniżej 7 dni organizator nie zwraca wpłaconej kwoty .
10. Organizator nie dokonuje potrąceń w wypadku wskazania przez uczestnika osoby spełniającej warunki uczestnictwa w imprezie, która przejmie jego prawa i zobowiązania wynikające z umowy o udział w imprezie. Zmiana może zostać dokonana w terminie niezbędnym do załatwiania koniecznych formalności.

Tracą moc wcześniej podjęte uchwały w przedmiotowej sprawie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 marca 2016 roku.

Zarząd STP Wędrowiec w Lubinie

Warunki uczestnictwa w imprezach wielodniowych organizowanych przez
Stowarzyszenie Turystyki Pieszej „Wędrowiec”

1. Stowarzyszenie Turystyki Pieszej „Wędrowiec” (dalej zwany organizatorem) oświadcza, że posiada zezwolenie na działanie jako organizator imprez turystycznych zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Wrocław- Fabryczna.
2. Niniejsze warunki oraz program imprezy stanowią integralną część umowy o udział w imprezie turystycznej, której stronami są organizator i uczestnik. Zawarcie umowy następuje poprzez wpłacenie kwoty zaliczki w wysokości ustalonej przez organizatora. Pozostała należność powinna zostać dopłacona nie później niż miesiąc przed rozpoczęciem realizacji umowy.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy, względnie świadczeń, jeżeli ich realizacja jest utrudniona lub niebezpieczna z niezależnych od organizatora powodów i okoliczności takich jak decyzje władz państwowych lub granicznych, działanie siły wyższej oraz jeśli liczba uczestników imprezy nie osiągnie na 14 dni przed jej rozpoczęciem zakładanego przez organizatora minimum. Organizator zwraca cała wpłatę za udział w imprezie w wypadku odwołania imprezy z przyczyn wymienionych powyżej.
4. Ceny imprez są cenami stałymi. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do zmiany ceny w uzasadnionych przypadkach, takich jak: zmiany kursów walut przekraczające 5% w skali tygodnia, zmiany taryf przewozowych, cen paliwa, przepisów podatkowych, itp. nie później jednak niż na 14 dni przed rozpoczęciem realizacji umowy. W takim przypadku uczestnik powiadamiany jest przez organizatora na podany do korespondencji adres. Dzieci do 16 lat będące członkami STP „Wędrowiec”mają do 20% zniżki na udział w imprezie. Dokładną kwotę zniżki ustala zarząd. Osoby dorosłe i dzieci nie będące członkami STP „Wędrowiec” płacą za imprezy więcej do 20% koszt,ów imprezy.
5. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody i straty wyrządzone z jego winy lub z winy osób niepełnoletnich, nad którymi sprawuje nadzór lub opiekę. Powyższe koszty uczestnik pokrywa na miejscu wyrządzenia szkody lub strat.
6. Organizator nie zwraca pieniędzy z tytułu niewykorzystanych przez uczestnika świadczeń z jego winy (np. spóźnienie się na miejsce zbiórki, skrócenie pobytu, rezygnacja z części lub całości programu). W przypadku nie stawienia się na wyznaczone przez pilota grupy zbiórkę w czasie trwania imprezy organizator ma prawo w ciągu pół godziny wznowić realizację imprezy bez konieczności oczekiwania na uczestnika i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za koszty i straty uczestnika z tytułu ponownego dołączenia do grupy.
7. Rezygnacja z udziału w imprezie musi mieś formę pisemnego oświadczenia złożonego przez uczestnika w biurze organizatora. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania rezygnacji przez organizatora.
8. Jeżeli uczestnik rezygnuje z udziału w imprezie powyżej 30 dni przed rozpoczęciem imprezy, organizator zwraca 90% wpłaconej kwoty. Przy rezygnacji poniżej 30 dni kwota rezerwacyjna zostaje zwrócona w 50% wpłaty. Przy rezygnacji poniżej 14 dni kwota rezerwacji nie zostanie zwrócona. Organizator nie będzie dokonywać potrąceń, jeśli w miejsce osoby rezygnującej uczestnik przedstawi inną osobę mogącą uczestniczyć w imprezie.
9. Zwroty wpłaconych kwot w przypadku anulacji imprezy lub rezerwacji dokonanych w przewidzianym przez powyższe warunki terminie zostaną dokonane po akceptacji prezesa STP „Wędrowiec”.
10. Organizator ma prawo odstąpić od realizacji propozycji fakultatywnych, zapowiedzianych w programie, o ile liczba uczestników nie osiągnie zakładanego minimum.
11. Miejsca w autokarze są przydzielane wg kolejności zgłoszeń i odbywa się poprzez wyczytywanie na przystanku prze przewodnika/ pilota. Powyższe stosuje się tylko na pierwszym przystanku wyjazdowym. Pierwsze miejsca zarezerwowane będą dla obecnych na imprezie członków zarządu.
12. Kwoty wydatków programowych i propozycji fakultatywnych są podane orientacyjnie. W zależności od liczby osób w grupie mogą ulec zwiększeniu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wzrost cen składników wydatków programowych i propozycji fakultatywnych po zawarciu umowy.
13. Uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu wzięcie udziału w imprezie będącej przedmiotem powyższej umowy. Oświadcza także, ze w swoim zachowaniu będzie respektował zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte obyczaje pod rygorem rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
14. Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu realizacji umowy, będą rozstrzygnięte polubownie, a w razie braku porozumienia, przez sądy właściwe ustalone według przepisów Art. 27 par. 1 i Art. 30 Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz Art. 385 pkt 23 Kodeksu Cywilnego. W zakresie nieuregulowanym niniejszymi warunkami do umów zawieranych przez organizatora, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta.

Tracą moc wcześniej podjęte uchwały w przedmiotowej sprawie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 marca 2016 roku.

Zarząd STP Wędrowiec w Lubine