Język:

Statut


Statut Stowarzyszenia Turystyki Pieszej "Wędrowiec"

Rozdział I Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Turystyki Pieszej "Wędrowiec" w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§2

Stowarzyszenie jest zawiązane dla realizacji i propagowania aktywnego trybu życia, upowszechniania idei fair play, przyczyniania się do poznania terenów Polski, a także wspieranie osób i organizacji podejmujących takie działania.

§3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lubin. Terenem działalności jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów europejskich.

§4

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 r. Nr 20 póz. 104) oraz niniejszego statutu.

§5

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prawo do używania nazwy i symbolu graficznego jest zastrzeżone i przysługuje wyłącznie Stowarzyszeniu. Stowarzyszenie może używać sztandaru.

§6

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§7

Stowarzyszenie ma prawo używania skróconej formy nazwy "STP Wędrowiec". Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

Rozdział II Cele i środki działania

§8

1. Stowarzyszenie skupia turystów i krajoznawców, stwarza warunki ułatwiające im wędrowanie i działalność krajoznawczą w kraju i poza jego granicami oraz reprezentuje ich interesy wobec władz i społeczeństwa.

2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników

§9

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Promocja ochrony środowiska, szerzenie wiedzy ekologicznej, propagowanie turystyki aktywnej, rozwijanie kultury, kultury fizycznej oraz rekreację poprzez turystykę i krajoznawstwo.

2. Pomaganie w wędrowaniu indywidualnym, organizowanie rajdów, złazów, zlotów, rejsów i innych imprez.

3. Organizacja imprez charytatywnych i integracyjnych.

4. Stworzenie niezależnej platformy wspólnej dla środowisk podróżników oraz nawiązanie współpracy ze środowiskami i instytucjami o podobnych celach.

5. Promocja podróżników i ich osiągnięć.

6. Upowszechnianie modelu aktywnego stylu życia i czynnego wypoczynku, postaw otwartości i tolerancji społecznej.

7. Propagowanie podróżowania i czynnego uprawiania turystyki jako sposobu na rozwój własnej osobowości.

8. Rozbudzanie zainteresowań sztuką, kulturą i tradycją Lubina, regionu. Polski, Europy i Świata oraz prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej Lubina w tym zakresie podczas organizowanych wyjazdów (dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych).

9. Działania dążące do wytyczenia tras pieszych na terenie miasta i okolic Lubina.

10. Pobudzanie świadomości społecznej odnośnie aktywnego i ekologicznego stylu życia.

11. Upowszechnianie informacji na temat Unii Europejskiej a także współdziałania ze stowarzyszeniami i organizacjami krajów Europy.

12. Organizacja zlotów turystów i podróżników.

13. Organizacja wycieczek krajoznawczych.

14. Wydawanie publikacji.

15. Szkolenie kadry dla realizacji celów Stowarzyszenia.

16. Prowadzenie działalności przewodnickiej.

§10

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

1. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów w sprawach organizacji imprez, zlotów, wynikających z celów wymienionych w § 9.

2. Organizacje imprez turystycznych.

3. Organizację prelekcji, pokazów, slajdów i spotkań z podróżnikami.

4. Organizację wypraw naukowych, wyjazdów kulturoznawczych, wycieczek górskich oraz innych imprez turystycznych i krajoznawczych.

5. Rozwijanie różnorodnych form rekreacji i sportu w powiązaniu z imprezami turystycznymi.

6. Prowadzenie własnej witryny internetowej jako ośrodka informacji o działalności

Stowarzyszenia (zawierającej m.in. relacje z wypraw turystycznych), elektroniczną listę członków Stowarzyszenia i ich osiągnięcia (za zgodą zainteresowanych), ważne i użyteczne wskazówki dla podróżników i turystów.

7. Współpracę z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o zbliżonych celach działania.

8. Ustanawianie i nadawanie odznak turystycznych oraz krajoznawczych.

9. Organizowanie i prowadzenie wykładów dla szkól oraz innych organizacji i instytucji zainteresowanych realizacją zadań zgodnych z celami wymienionymi w § 9.

10. Organizację rajdów, zlotów i spotkań środowiskowych (podróżników - turystów).

11. Realizację własnych projektów zgodnych z celami wymienionymi w § 9.

12. Opiniowanie projektów dotyczących budowy tras pieszych w Regionie.

13. Inne działania realizujące cele statutowe.

§11

Dochód z działalności Stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

 

Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki

§12

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§13

Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§14

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklaracje członkowską zaopiniowaną pozytywnie przez 2 członków Stowarzyszenia i zostanie przyjęta w poczet członków przez Zarząd Stowarzyszenia.

§15

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§16

Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

§17

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§18

Członkowie honorowi są ustanawiani przez Walne Zgromadzenie Członków Nadzwyczajne, na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

§19

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2. korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
3. udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
4. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
5. nosić odznakę organizacyjną Stowarzyszenia.
Małoletni członek zwyczajny Stowarzyszenia w wieku poniżej 16 lat nie ma prawa udziału w głosowaniu na zgromadzeniu członków, nie może też wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

§20

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
2. przestrzegania Statutu i Uchwal władz Stowarzyszenia,
3. regularnego opłacania składek członkowskich,
4. czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§21

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczyni w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§22

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz Uchwal władz Stowarzyszenia.

§23

Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§24

1. Utrata członkostwa następuje na skutek::
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu.
b) śmierci członka oraz utratę osobowości prawnej przez osoby prawne.
c) skreślenie z listy członków na skutek zalegania w opłacaniu składek członkowskich za okres dłuższy niż 12 miesięcy.
2. Utrata członkostwa nastąpić może na skutek wykluczenia przez Zarząd z powodu niepłacenia składek, łamania Statutu i nieprzestrzegania Uchwał, władz Stowarzyszenia, z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia, na pisemny wniosek 5 członków Stowarzyszenia z w/w powodów, z powodu utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
3. Osobom skreślonym z listy członków przysługuje odwołanie do Zarządu Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o skreśleniu. Uchwala Zarządu Stowarzyszenia jest ostateczna.

Rozdział IV Władze Stowarzyszenia

§25

Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna.

§26

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata. a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

§27

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

§28

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym.
3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne, nadzwyczajne i sprawozdawcze.

§29

Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na cztery lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§30

Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może odbyć się w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§31

Walne Zgromadzenie Członków sprawozdawcze jest zwoływane raz na rok w celu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia. Jest zwoływane przez Zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej.

§32

Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne.

§33

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia,
2. uchwalanie zmian statutu,
3. wybór i odwołanie prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6. uchwalanie budżetu,
7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia i jego władze,
10. rozpatrywanie odwołań od Uchwał Zarządu,
11. podejmowanie Uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
12. podejmowanie Uchwal w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

§34

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z Uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

 

§35

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym.

§36

Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

§37

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.

§38

Do kompetencji Zarządu należy:
1. realizacja celów Stowarzyszenia,
2. wykonywanie Uchwal Walnego Zgromadzenia Członków,
3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5. podejmowanie Uchwal o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz poprzez reprezentantów Zarządu,
7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia,
8. przyjmowanie i skreślanie członków.

§39

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 członków Zarządu.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

§40

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz do roku.

§41

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu Członków w
głosowaniu tajnym.
Komisja Rewizyjna ze swego grona wybiera przewodniczącego.

§42

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami Zarządu, mogą jednak brać udział w posiedzeniach Zarządu z prawem do głosu doradczego.

§43

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola działalności Stowarzyszenia,
2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
3. prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
6. rozpoznanie spraw związanych z naruszeniem statutu przez członków Stowarzyszenia.

§44

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu dokona Walne Zgromadzenie Członków (nadzwyczajne lub sprawozdawcze). W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V Majątek i fundusze

§45

Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1. ze składek członkowskich,
2. z darowizn, spadków, subwencji, zapisów, dotacji i innego rodzaju przysporzeń majątkowych poczynionych na rzecz Stowarzyszenia,
3. przychodów z własnej działalności statutowej,
4. odsetek bankowych i innych przychodów z kapitału,
5. dotacji i ofiarności publicznej.

§46

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§47

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§48

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu w tym prezesa lub skarbnika oraz innych osób upoważnionych przez Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział VI Postanowienia końcowe

§49

Uchwalę w sprawie zmiany Statutu oraz Uchwalę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków ilością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej polowy uprawnionych do głosowania.

§50

Podejmując Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§51
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.