Język:

Klauzula RODO


Klauzula Informacyjna RODO

dotycząca Rajdu Turystycznego „PIESZO LUB ROWEREM DOOKOŁA LUBINA” zwanego dalej Maratonem organizowanego przez Stowarzyszenie Turystyki Pieszej „Wędrowiec” w Lubinie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Stowarzyszenie Turystyki Pieszej „Wędrowiec” w Lubinie ul. Kościuszki 12/17 ; 59-300 Lubin
tel. (76)7490533; 601 095 463 biuro@wedrowieclubin.pl
2. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do organizacji, przeprowadzenia i dokumentowania Maratonu oraz zapewnienia na nim bezpieczeństwa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i d) przytoczonego wcześniej rozporządzenia oraz regulaminu Maratonu.
3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające, realizujące usługi na rzecz administratora.
4. Posiada Pan(i) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86.  Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziału w Maratonie.

7.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa obowiązującego Administratora oraz z przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
8. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Przetwarzanie nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia